Všeobecné podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti: PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o.
se sídlem: Dolní Lutyně, K Hájence 204, PSČ 73553
identifikační číslo: 268 41 886
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl  C, vložka 28142
pro prodej služeb/vstupného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.logisticsride.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o., (dále jen „prodávající“) upravují v  souladu s  ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v  souvislosti s  prodejem vstupného na akci/konferenci organizovanou výše uvedenou obchodní společností PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. Logistic Ride 2015, která se uskuteční v  Ostravě ve dnech 26. a 27. 11. 2015, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je  prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.logisticsride.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavření kupní smlouvy

1.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službě, a  to  včetně uvedení cen vstupného. Ceny vstupného jsou uvedeny včetně daně z  přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny vstupného zůstávají v  platnosti po  dobu a do termínů, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za  individuálně sjednaných podmínek.

1.4.    Pro objednání vstupenek vyplní kupující objednávkový formulář ve  webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.4.1.    Počtu objednávaných vstupenek a osobních údajích kupujícího (objednávané zboží „vloží“ kupující do „elektronického nákupního košíku“ webového rozhraní obchodu),

1.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny vstupného, 

1.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do  objednávky kupující vložil, a to i s  ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

1.6.    Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje množství vstupenek, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce. Odesláním tohoto formuláře kupující potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil.

1.7.    Prodávající prostřednictvím automatického elektronického obchodního systému GoPay a FAPI neprodleně po obdržení objednávky a platby kupujícímu potvrdí elektronickou poštou přijetí objednávky.

1.8.    Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky či faktury má platnost patnáct dnů.

1.9.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je  prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.10.    Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.  

1.11.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v  souvislosti s  uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na  telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena zboží a Platební podmínky

1.12.    Cenu vstupenek dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  •  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 268  593  265/0300, vedený u  ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“) pod patřičným variabilním symbolem;
  •  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
  •  bezhotovostně platební kartou prostřednictvím systém GoPay.

1.13.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Při bezhotovostní platbě je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s  uvedením  variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.14.    Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na  základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z  přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny vstupného a zašle jej v  elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

1.15.    Od kupní smlouvy nelze odstoupit. Uhrazená částka za vstupné se kupujícímu nevrací. Pouze v případě omluvené účasti nejpozději ke dni  30. 10. 2015 může dojít následně k  dohodě mezi kupujícím a prodávajícím o kompenzaci v  rámci jiné akce organizované prodávajícím.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1.16.    Kupující nabývá právo účastnit se akce „Logistics Ride 2015“, ve dnech 26. a 27. 11. 2015 v  Ostravě zaplacením celé kupní ceny vstupného.

1.17.    Prodávající je oprávněn k prodeji služby/vstupného na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů

1.18.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.19.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, název společnosti zaměstnavatele kupujícího a jeho identifikačních údajů. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.20.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a  povinností z  kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.21.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z  webového rozhraní obchodu) uvádět správně a  pravdivě a  že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve  svých osobních údajích.

1.22.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.23.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v  elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.24.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že  se  jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.25.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Doručování

1.26.    Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v   objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 

Reklamační řád

1.27 Veškeré reklamace vstupenek na akci Logistics Ride 2015, které byly zakoupeny pomocí online prodejního systému se řídí výhradně těmito VOP a tímto reklamačním řádem.
 
1.28 Uhrazené vstupné se nevrací, v případě nemožnosti se akce účastnit, a to z jakéhokoliv důvodu, je ale možná přenositelnost vstupenky na jinou osobu, pokud tato změna bude oznámena min. 7 dní před začátkem akce na email info@logistickaakademie.cz spolu s číslem faktury (to slouží i jako číslo vstupenky).
 
1.29 Pokud ze strany Organizátora dojde ke zrušení akce, bude zákazník o tomto faktu spravem prostřednictvím kontaktnch údajů uvedených v objednávce a vstupné mu bude vyplaceno zpět na bankovní účet, ze kterého platba přišla.
 
1.30 V případě, že na vstupence/faktuře bude uveden špatný kontaktní údaj, je možné zažádat bezplatně o opravu na emailu info@logistickaakademie.cz.
 
1.31 Reklamace v rámci akce Logistics Ride 2015 můžete zasílat elektronicky na email info@logistickaakademie.cz s předmětem
 
1.32.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že  vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z  obecně závazných právních předpisů.

Závěrečná ustanovení

1.33.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že  vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z  obecně závazných právních předpisů.

1.34.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

1.35.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v  elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Logistická akademie, Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava – Poruba
adresa elektronické pošty: info@logistickaakademie.cz, 
telefon + 420  603  371  710, +420  553  401  541 

V Ostravě dne    13. 05. 2015   

Koupit vstupenku

Early booking
3000,-
platí do 31. 8. 2015
Koupit
Normal price
4500,-
platí do 16. 10. 2015
Koupit
Last minute
5250,-
platí do 25. 11. 2015
Koupit